Wat dunks diech dervan ?

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Plaats: 
Kerkrade

Al monde hauw heë op 't oog e meëdsje jónk en sjun,
dem jans alling en angesj jee, dat woar hem noa d'r zin.
Mar d'r jong deë koeët nit kalle, deë hauw 't hats bis in de sjong,
bis op ee moal woar 't hem jemind, en heë vuur 't meëdsje sjtong.

Refreng:
Ja, wat dunks diech dervan ? Miech dunks doe vings 't priema.
Wat dunks diech dervan ? Miech dunks doe vings 't sjun.
Wat dunks diech dervan ? Miech dunks doe vings 't priema.
Wat dunks diech dervan ? Miech dunks doe vings 't sjun.

Ze sjtonge vuur d'r trouwaltoar, 't woeët e herlieg fes.
De broed mit sjleier en mit krans, en heë mit wiesse wes.
D'r pastoeër, deë dong hun trouwe, en ze woeëte vrauw en man,
en heë zeënet hun en zaat doabij, en wat dunks üch noen dervan ?