Witste nog wie sjoeën 't woar in heële!

Tekst: 
T. Arets
Muziek: 
P. Bartholomé
Artiest: 
Harry Hovens & Theo Arets
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2006

Refrein:
Gemeutlig zittend op ing bank
Mit ee gleeske in de hank
Dreume zitte in d'r kop
Wie 't mit Heële wiejer mòt
Al is huuj Parksjtad 't devies
Tog hat 't nog ginne sjpriets
Dreume zitte in d'r kop
Sjoeën woar Heële, witste 't nog?

Witste nog wie sjoeën 't woar in Heële
De sjtad in 't daal va Caumer en Geleën
Woa 't sjwatte good woeët gevònge
En sjteeberg an de horizònne sjtònge
De sjtad die broesde in zieng hat
Woa de trams noa alle zieje gònge
En tog wer 't sjtasjon trük vònge

Witste nog wie sjoeën 't woar in Heële
De sjtad mit 't bad, 't oapelòg Terworm
Woa kluësters en òg ouwe sjoeële sjtònge
Va de breurs, de paters en die nonne
De sjtad die bluijdein zieng hat
Woa de meëdjes en òg de jònges
Al flanerend de Sarool in gònge