´t Letste hemme hat jing tèsje

Tekst: 
Henk Strüver
Muziek: 
Henk Strüver en Frank Puts
Artiest: 
De Charly's
Album: 
De Charly's - 'Concerto Fiasco'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1999

´t Is al lang noa middernaat, ´t demmert al d´r mörje.
´t Is jemuutlieg hei an tieëk, verjès iech al mieng zörje.
Iech drink nog éé, wat maat ´t oes, al is mieng naas al blauw.
Den deesdieg-aovend, tswelf oer, dan jeet de wieëtsjaf tsouw.

Refreng:
´t Letste hemme hat jing tésje, vier neëme ós nuus mit.
Doarum wil iech jód leëve, en moete dun iech nit.
Zoeë eemoal in ´t joar, dan los iech miech ins joa.
Ing mokkel en éé beersje, kan iech nit losse sjtoa.

´t Is al lang noa middernaat, doa boese fleut ing meële.
´t Is jemuutlieg, hei an tieëk sjton iech al jet tse sjeële.
Iech drink nog éé, wat maat ´t oes, al bin iech noen jans blauw.
Den deesdieg-aovend, tswelf oer, valle miech de eugsjer tsouw.

Tusjesjtuk:
Iech wil miech vräue, jans mie leëve lank.
Dat jeet ´t betste mit moezziek en jezank.