Ós vieëdele

Tekst: 
A. Papousek
Muziek: 
K. Stevens, P. Stevens en A. Papousek
Artiest: 
Sjpaskloeb Durchee & de Crombacher Muzikanten
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
De Sjelenswei, d'r Sjwatse Weg, 't Maarveld en de Wienjraat.
de Duvels-Jaas. 't Mucherveld, 't Veldsje of d'r Maat,
de Hoef, de Klif, d'r Kaffeberg, d'r Leemkop of de Del,
dat alles huët bij Kirchroa, woa iech zoeë sjtoots drop bin.
Dat alles huët bij Kirchroa, woa iech zoeë sjtoots drop bin.

Ich lofet durch mieng heemetsjtad en daat a vruier tsiet.
Die name van ós vieëdele, zunt vöal lü doch werm kwiet.
Drum sjrievet ich dit lidsje hei, verjes 't doavuur nit.
Leef lü, kom op en zing dan mit, 't weëd d'r nuitste hit.

Os vasteloavend is zoeë sjun en uvveral bekank.
Oes jidder vieëdel klinkt da óch fain moeziek en jezank.
Os Kirchröadsj plat, os vieëdele, weë huld doavan da nit.
Leef lü, kom op en zing dan mit, 't weëd d'r nuitste hit.

't Deesdiegs mit d'r klonetref, jants Kirchroa sjteet paraat.
De vieëdele, die lofe leëg, me truft ziech op d'r Maat.
't Weëd jesjprónge oppen sjtroas, joa, alles deet da mit.
Leef lü, kom op, ich veul 't al, 't is d'r nuitste hit.