‘t Sjtumpsje

Tekst: 
Dré van de Berg & Jo Donners
Muziek: 
Dré van de Berg & Jo Donners
Artiest: 
Kammauw
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2007

Bis doe pas jeboare wils doe noekkelflesj-je
mer da kunt die zuster en weëds doe ieësj jewèsje
ligks doe doa tse kriesje in deë nase kómp
zeët die zuster da jans leef an d’r klinge sjtómp

Refrein:
Ja wen ’t sjtumpsje ziech nit wèsje deet
en wie ’t is in ’t bedsje jeet
hat ‘t 1-2-3 en hup, inne naam als vieze möp
dan is ’t sjtumpsje ee probleemjeval
dat trukt ziech durch in d’r karnaval
doarum zaan iech nog ins
als vieze möp weëds doe noeëts prins

Has doe ’t jevónge dat meëdsje vuur ’t leëve
tsesame in de tsieng en de zeef eruvver jeëve
wils doe da nit in de tsieng, jong da has doe pech
huurs doe dat wat doe nit wils dreimoal in de wèch

En bis doe dan óp leëftsiet tusje de jries hoare
has doe dieng rouw jevónge endlieg noa die joare
da kunt ópins die zuster oes de kuch eroes
en ruft:” Hallo, weë kent ’t nog “ da zingt ’t janse hoes