6 x 11

Plaats: 
Mechelen

Refrein:
't Ganse durp viert noe fes, hent ging zurg, ginge sjtress.
Carnaval dunt vèr noe viere, hôft os ginge get va te liere.
Breuzele-danse-laache-sjpringe en doabey ôch nog get zinge.
Loope veûr of ate-roet, dat makt ôs joa gaar niks oet.

Zes moal il-lef joar gelèa woare de luuj nog gauw tevrèa,
Geluk, dat woar doe hieël gewoon, d'r sjoester makde os nog de sjoon.
Voetbalde mit 'ne maan of zes, de goal, dat woare twei ouw jes.
Sjoon, gereid mit ouwe droad, sjpelde coj-boj en soldoat.

Zes moal il-lef joar gelèa woare de luuj nog gauw tevrèa,
Geluk, dat woar doe hieël gewoon, der sjnieder nieënde mich d'r cloon.
Kirmes, weie-fes of bronk, doa doog mit-aa oûd en jonk.
Eierkoal, brikit en sjlaam, jong, wat woar dat toch 'ne sjwaam.

Zes moal il-lef joar gelèa woare de luuj nog gauw tevrèa,
Geluk, dat woar doe hieël gewoon, rond twel-lef oeër, dà woar 't noon.
Kôale-boer mit pèad en kaar, de botter sjtong nog in de baar.
Kli-jèr, versjleate bis op d'r droad, loemele-krieëmer i gen sjtroat.

Zes moal il-lef joar gelèa woare de luuj nog gauw tevrèa,
Geluk, dat woar doe hieël gewoon, mit d'r Frans, d'r Piejèr en Toon.
Sjroeëp, dat nompe ze doe nog zeem, die ouw, die is va poppe-leem.
Zonge doe va 'Joesj-joesj-joesj, vèr hent os langs d'n sjoeël gefoesjt'.