Aajeboare

Tekst: 
Yvonne Savelberg & Maurice Hinzen
Muziek: 
Marc Velmers
Artiest: 
K.K.K. de Sjtèchneëlsjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2008

Refrein:
Dat is miech aajeboare, doa ken iech doch nüks vuur
’t Vengt zoëe aa tse kriebele, wenn iech die moezziek hüer
Dat is miech aajeboare, dat zits miech in ’t blòd
Jon jiddere jek vertselle: vasteloavend deet diech jòd!

Vasteloavend viere al in d’r kingerwaan
Dat ken iech üch vertselle, iech sjtòng doe ram vuuraa
Iech koeët nog jaar nit zinge mer sjreiet mienne naam
En jidderinne laachet doe en kieket in d’r waan
Vasteloavend viere òp sjoeël mit al mieng vrung
Dat ken iech üch vertselle, dat vòng iech richtieg sjun

Iech sjpròng en zòng drei daag verrukt en sjreiet miene naam
En jidderinne zoog miech sjtoa, doa boave op deë waan
Vasteloavend viere, mieng kinger noen d’r bij
Dat ken iech üch vertselle, doa vuuraa in die rij
Vuur zinge noen tsezame, zunt sjtoots op òzze naam
En jidderinne ziet òs sjtoa mit tsiem en mit de vaan