Alaaf dat is d'r sjrai

Tekst: 
Paul weelen
Muziek: 
Paul weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Van Eijsde tot de Mookerhei 9
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Refrein:
Alaaf dat is d'r sjrai.
Zoeë broechste nuus tse zage,
en doe maats doch vöal behai.
Alaaf dat is d'r sjrai.
Doe rufs alaaf vuur tswai.

E paar sjtrefe in 't jezich, jet auw kloemmele oes de kas,
dan biste veëdieg um tse joa.
Natuurlieg is 't jód wentste jet tse trommele has,
dan biste moezziekaliesj doa.
En jet tse èse vuur d'r boam, en dan hulste ins deep oam.

E lidje wilste zinge va wie sjun 't leëve is,
e wiets-je maatste tusjedurch.
Da vilt nog vöal tse laache wentste an 't heëve bis,
en jinne dinkt dan an de zörg.
En d'r wieët maat inne sjroam, en dan hulste ins deep oam.