Alaaf! (hey, hey, hey)

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar & DJ Positive – IDP-crew
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Iech han pieng i mienge bulles, de welt sjteet óp d'r kop.
De karesel bliet drieëne en iech zits nog ummer dróp
De muus, die danse óp d'r dusj, dat is miech jans ejaal.
D'r Rieu sjpilt inne walzer, dat ving iech mar sjandaal.
't Marie, dat kleit ziech lanksaam oes en iech drieën miech da um.
D'r noaber huit miech óp de naas, iech vroag 'm nit woarum.
De krismes hant vier werm jehad, dat woeët óch lanksaam tsiet.
Oad óp nui hant vier jeviert, mar deë film bin iech kwiet.
Iech wees nit wat 't is, ópens kriebelt miech 't blód.
't Weëd werm vasteloavend en da is werm alles jód.
Da loof iech de sjtroas eróp en óch nog ins eraaf.
Da keëk iech ezoeë hel wie iech ken ken ken ken ken ……..

Refrein:
Alaaf…..Alaaf…..Alaaf (hey, hey, hey)
Alaaf…..Alaaf…..Alaaf (hey, hey, hey)
Alaaf…..Alaaf…..Alaaf (hey, hey, hey)
Alaaf…..Alaaf…..Alaaf (hey, hey, hey)

Wirke dón iech jaa nit mieë, dat is mer auwe leem.
Jón miech jee mieë drinke en blief 't leefste heem.
Zits ram ónger de sjpannoeng en trille miech de bee.
Bei 't jeringste wat iech huur knalt d'r kop miech oeseree.
Han ja nuus tse laache en zits ram vol mit woed,
ken nit blieve zitse, da mós iech oes de boed.
Bin ezoeë ónvrundlieg, zaan iech jinne jouwedaag,
han d'r da jenóg va, en sjpring iech van 't daach.
D'r adrenalien, deë broest miech keihel durch 't blód.
Kuët iech noe mar vleie, jong, da wuur werm alles jód.
Da vlüjet iech de sjtroas eróp en óch nog ins eraaf,
da keëk iech ezoeë hel wie iech ken ken ken ken ken ……..