Alaaf is ozze jros

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1988

Refrein:
I Kirchroa is jet los, en alaaf is ozze jros.
Mit karneval sjteet hei de welt op d'r kop.
Os Kirchroa kriet dan de sjpas ja-nit op.
I Kirchroa is jet los, en alaaf is ozze jros.

Als poet jong iech mit d'r pap ajen hank,
sjpatsere zoeë durch os sjun Kirchröatsjer lank.
Op eemoal doe woeët 't jants loestiech en dol.
Vasteloavend woar doa en d'r pappa woar vol.

Oppen Vink han iech miech mie Trees doe jetrouwd.
Tsezame hant vuur os ee huusje jebouwd.
't Jantse joar woare vuur ruiiech en braaf,
koam d'r karneval, zonge vuur Kirchroa alaaf.

De moraal, die hat uur besjtimt waal jesjnapt.
D'r Kirchröatsjer karneval is zoeë apaat.
Vuur maache os sjpas och al hant vuur ze aaf.
en vuur zinge oes voller bros kirchroa alaaf.