Alles wat sjprietst

Plaats: 
Waubach

Refrein:
Alles wat sjprietst, dat is zoe lekker.
Alles wat sjprietst, 't wud ummer gekker.
Alles wat sjprietst, wat kumt doa oeët ?
't Is naat en ziet god oeët.

Vier trokke langs de tsieppe, vier sjtonge bouw op kieppe,
vier wole os graat legge, doe koam dat mit die wegge.
D'r wieëd hoaled sjampanje örges oeët.
En d'r sjtop, die knalled sjprietsend durch de boeët.

Ich sjtong mich lets te doesje, te same mit mie Loesje,
mar plötslich koam d'r buurmaan en driëned an d'r hoofdkraan.
D'r droek op 't water woeëd innins gans groeët,
en d'r kraan, dië knalled sjprietsend durch de boeët.

't Wor in 't dörp ant brenne, de brandweer koam gerenne.
Zij koame mit de sjlange, twieë kotte en drei lang.
D'r kommandant, deë koam d'r nit mie oeët,
en noen sjteet dat röär al sjprietsend op die boeët.