Als klone mentje

Tekst: 
W.J. Offermans
Muziek: 
W.J. Offermans
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refrein:
Als klone mentje zal iech durch het leeve joa.
Als klone mentje zal iech mie mentje stoa.
Als klone mentje han iech veul sjpas.
Als klone mentje hant tse va miech jenne las.
Als klone mentje zal iech durch het leeve joa.
Als klone mentje zal iech blieve bestoa.
Als klone mentje han iech veul sjpas.
Als klone mentje hant tse va miech jenne las.

Wie iech woet jeboore.
Doe wos iech, de welt, dee woar verloore.
De luu die zaate kiek oes,
maar iech wos woa iech va woet loes.
Want bij miech woa jet anges dra,
en doarum vong iech tse zinge a.

Wie iech doe e meadje lieret kenne,
zaat iech: doe mots doa mar a wenne,
dat iech ezoe durch het leeve jun,
och al kraagt dan het jebun.
Want woa ze miech och zalle vinge,
iech zal uvveraal blieve zinge.

Wen iech da wie jidderenne oes Kirichroa voet mos joa,
da zal iech bij der Petrus aan der poats joa stoa.
Want och doa zal iech joa zinge,
dat lidje wat der Petrus och sjun zal vinge,
dea noen waal jederenne kent, en ezoe bejent.