Aod en jonk viert karneval !!!

Tekst: 
A. Papousek
Muziek: 
A. Papousek, K. Stevens en P. Stevens
Artiest: 
Sjpaskloeb Durchee & de Crombacher Muzikanten
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1996

Refrein:
Wieëtsjaf in, wieëtsjaf oes is ozze sjrai,
vier maache sjpas d'r jans daag en vöal behai.
A jen tieëk maache vier hü jet paraat,
vier hant e beersje en vier e jleës-je limonaad.
Wieëtsjaf in, wieëtsjaf oes, jank mit os mit,
vuur sjpas tse maache tselt d'r auwerdom nit mit.

D'r pap, de mam die viere feste karnaval,
zunt drei daag durch-eree, verkofe sjtomme kal.
En vier erm wurmsjer zunt da jans alling in hoes,
jee bed jemaat, ing drüeg sjnei wegk oppen voes.
Mar dis joar hant vier hun kaihel jezaat,
vier zunt derbij en trekke mit üch noa d'r Maat.

En kunt 't vrugjoar i-jen loeët, zunt vier werm doa,
lofe zingent, durch òs heemet, Kirchroa.
De vasteloavend is de sjunste tsiet van 't joar,
e wies jezich, eng jroeëse sjtrik i-jen hoar.
Karneval, die maat òs rammenassejek,
hüets òs noeëts kümme, nè, dat hat och jinne tswek.

Vier zunt zoeë vroeë, dat is tse zieë, kiek òs hei sjtoa,
dat òs joegend, bliet zoeë trui òs Kirchroa.
Vier trekke hank i hank hei durch òs heemetsjtad,
en zunt zoeë sjtoots op òs eje kirchröatsj plat.
In de sjtere sjteet jesjreve jodsedank,
dat dis fes hei bliet bestoa noch joare lank.