Aojei aojei

Tekst: 
Ad Pollux
Muziek: 
Giel Aerts
Artiest: 
Herm & Bert Pollux
Plaats: 
Venlo

Weej zegge 't maar, dan weit geej 't ves,
det wuurt ein geplaar met louw in de tes.
Ze pakke ôs heej, ze kniépe ôs dao,
d'n oozel löp ôs nao.

Refrein:
Aojei, aojei, aojei, 't is aope mizaer mit ein präötje.
Aojei, aojei, aojei, ze douwe ôs wat in ein täötje.
Maar ja, och den oedel, waat wille we dan ?
Zôn bietje gedoedel, dao halde weej van.
Joechei, joechei, joechei, wae duit d'r met ös mei ?
Weej drinke ein glaas, weej make ein naas,
en halde 't heej wie 't waas, joechei !
Weej drinke ein glaas, weej make ein naas,
en halde 't heej wie 't waas, joechei !

Och, laot ze maar doon, weej vinde 't bes.
Weej zegge gewoén: 'Och, lek mich de tes'.
Weej drinke ens heej, weej kleppe ens dao.
D'n dors dae wet waal wao.