Aon m'nnen hoela

Tekst: 
R.M.Th. Quaedvlieg
Muziek: 
S.T. Davis & G. Vincent
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
FietseFreem - 'FietseFreem' - Marlstone MARL.98517
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Aon m'nnen hoela, de krijgs miech neet mie.
Aon m'nnen hoela, de krijgs miech neet mie.
Aon m'nnen hoela, de krijgs miech neet mie.
Aon m'nnen hoela, de krijgs miech neet mie.
Aon m'nnen hoela, gaank noe mer mèt Bèr,
mèt Sjèr, mèt Hans of Frans of mèt Lewie.

Zóndag zaog iech diech, de waors met Bèr.
D'n daag denao, zaog iech diech mèt Sjèr.
In de cinema waorste mèt Jeu.
Iech snap 't neet, weurs diech dat noe neet meuj ?

Dinsdag stónste op de merret mèt Pie.
Goonsdag zaotste in d'n oto vaan Lewie.
In 't zwumbad zaog iech diech mèt Hans.
Op e terras droonkste e pils mèt Frans.

Vriedag gingste, mèt Peter op stap.
Dee pas good bijj diech, dee lege lap
't Is beter veur miech, dat iech diech mer vergeet.
Iech weet 't zeker, de wèls miech neet.