Après ski

Tekst: 
Henk Conjaerts, Mathieu Reintjens en Marlies Heijenrath
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
Mistery
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Refrein:
Vier blieve hei, en viere karneval,
doa is jee land woa dat jebure zal.
Vier hant doch hei, ing super Après ski,
en roetjse óp ós latse wie noch nie.

Vuur vöal lu is de karneval, nit mieë wie 't ins woar.
Ze junt jeweun óp winktersjport, de sjunste tsiet van 't joar.
Vuur ós is dat ja nit normaal, weë deet ziech zoeë jet aa.
D'rum masker óp en latse aa, vier junt d'r teëjenaa.

Zoeë roetsje vier noe van d'r maat, de sjtroas eróp eraaf.
En uvveral woa vier óch zunt, doa róffe vier ALAAF!
De moezziek sjalt de wieëtsjaf oes, en vier d'r hingeraa.
Mit masker óp en latse aa, junt vier d'r teëjenaa.