Asgoonsdig

Tekst: 
John Stoffels
Muziek: 
John Stoffels
Plaats: 
Neer

Oetveurendje: Eutje en de Ertjes

`t Is hiël erg sjtil oppe sjtraot en ich krieg `t langkzaam kaod.
Hie en dao hingtj nog eine sjlinger inne boum.
Mèt de henj deep inne tes dink ich truuk aan die daag.
`t Waas zo sjoeën as waas `t eine droum.

Refrein:
Bóntje boemelbaerkes, kojbojs mèt gewaerkes,
duvels in ein pekske, en hie en dao ein hekske.
Mötse vól mèt vaere, eine groep verklèdj as paere.
`t Is weer gedaon ... äöver mien wange roltj ein traon.

Ein vazel mörgezunke, dao hingtj ein laeg ballönke.
Ich vaeg mèt ein handj de sjmink van mien gezich.
Mien sjtraot-aod klonepekske kan weer truuk in de kast.
`t Waas zo sjoeën as waas `t ein gedich.