Auwieë

Tekst: 
Maurice Hinzen
Muziek: 
Ivo Damen en Pascal Hinzen
Artiest: 
K.K.K. De Sjtèchneëlsjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2003

D'r kejelkloeb jòng noa Tirol,vakans woar aa-jezaat,
Mit kwetsjbül en mit apfelkorn, mit vlaam en eëpelsjlaat.
D'r klinge dusj,d'r jauwe sjtool,d'r janse prul moeët mit,
Mer dat Tirol vöal Berje hat,dat wòs 't klübje nit.
De tèsje en d'r kwetsjbül hau d'r Joep op zienne ruk,
Wie heë doe eemoal boave woar,jòng heë nit mieë tseruk.

Refrein:
Deet 't diech va hinge pieng, hüer da va vuure òp,
Wilste nit eraver joa, jòn dan òch nit eròp.
Deet 't diech va hinge pieng,num dan mer van miech aa:
Hüer jeweun va vuure òp en jef 't hinge dra,
Hüer jeweun va vuure òp en jef 't hinge dra.

D'r sjoenkelwalzer woeëd jehelt,jezònge en jelaat,
En jinne hau in die vakans an heem noch ens jedaat.
Mer wie òp-ens d'r absjied koam,d'r absjied va Tirol,
Doe daate ze an Berje,an d'r kwetsjbül en deë sjtool.
D'r Joepeman bedaat ziech nit en hauwet jans flòt aaf,
Weë hei d'r berg eròper jeet,deë mòs och ens eraaf.