Bei os i zumpelveld

Tekst: 
René Krans
Muziek: 
René Krans
Artiest: 
Zusse i-vaal
Plaats: 
Simpelveld

Refrein:
Ja, ja, hei wel iech ummer blieve, bei os i Zumpelveld.
Hei woeën iech, hei leëf iech, iech toeësj nog vuur gee geld.
Ja, ja, hei wel iech ummer blieve, bei os i Zumpelveld.
Dat pleëtsche aan de baag hei, dat is 't sjunste op dis welt.

't Annie, dat gieët nuuks um joeks en karnaval,
't geet nit geër op sjtap noa de auw-wiever bal.
't Zeët aan 't Jupke: 'Iech wil geër op vakans',
mer deë zeët aan't Annie: 'Zaag, wits-te wat doe kans.
Dan gank alleng en huur wat iech diech zeng.'

't Frenske, deë gieët nuuks um joeks en karnaval,
deë gieët nieks um dat beer en sjtomme kaal.
't Mia, dat geet geër en sjteet al op der sjtoep:
Da gank mit ut Annie, da goan iech mit der Joep.
Zaag Frens, alaaf, iech zieë diech noa die daag.