Bin dit joar de klos

Tekst: 
G. van Loon
Muziek: 
P. Bartholomé
Artiest: 
Germa van Loon & Onger Osz
Album: 
'De leedjes 2003' - de Winkbülle CD01MMIII
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2003

Refrein:
Bin dit joär d'r klos, ich goä va links noa rechts,
't lieët mich neet mieë los.
Bin dit joär d'r klos, al dat Winkbül-garen wingt mich op de bros.
Bin dit joär d'r klos en sjtieëk gans Heële in 't nui.
Ich knip mich fit en nieën mich rot, get te langk of get te kot,
is de kluer alwerm neet got.
Ich knip mich fit en nieën mich rot, get te langk of get te kot,
is de kluer alwerm neet got.
Ich knip mich fit en nieën mich rot, get te langk of get te kot,

Roeëd, geël, greune sjtof woeëd ingekoch.
Sjpange, goemie, houw vanal genog.
Rusjkes, glitter gool ich op d'r Maat,
Woä alling get laat.

Kloneboksje sjwermde um mich hin,
Va al die kluëren kreeg ich gekke zin.
Diek en dun gong in d'r klonejas.
Wat houwe vier ing sjpas.

Zjwatte jeskes, 5 kieër elf joar.
Winkbuul-klone sjtond noe vuër uch kloar.
Groeët en kling, zoë is 't toch mar net.
Heële kunt in de gezet.