Bottere

Tekst: 
J. Hendriks
Muziek: 
B. Erkens
Artiest: 
Carboon
Album: 
Witste nog, koempel... - Killroy 16919

Sjtieger, kin ich bottere? Gowwe appetiet!
Huuësj noe niëmes knottere, ginne nat mie tied
Op enne bussjel sjpitse zitte ze neëvenee
Woeste wirks, doa itse, d'r bleek tussje de bee
Wat haste op et broed, Sjef? Kluutedrek mit Sjlaam
Gèf mich die van dich, Sjtef, ich han koalevlaam

REFREIN:
Vas werk - hoëg loën
'n Dieke bott'ram it d'r Joëh'n
Glück Auf - pompeloak
's Mondigs loetsjte soepeknoak

Koalevlaam mit proeme in ing ouw gezet
Die goof et Juupke Vroeme vuur mieng sjnej mit vet
Wilste die neet toesje vuur e sjtömpke woësj?
Nè, ich wil neet foesje op de mieng zit knoësj
Kiek es noa d'r Sjtasse deë it sjpek mit zjwaad
D'r Juul hat ramenasse oet d'r ege gaat

refrein: Vas werk - hoëg loën - enz. enz.

Wat is d'r Frens an 't keëke? Ich wil wek mit zeem!
Doe kries mie riestevleëke dat sjmakt wie naate leem
Wie kunste an de sjink, Nies? Die kreeg ich van de vrouw
D'r Willem it wer sjtinkkïës, werp dem in d'r zouw!
D'r Piepieloel hat preskop, d'r Hoebeët eëpelsjla
D'r Harie hat ing res 'd'rop van d'r kirmesvla

refrein: Vas werk - hoëg loën - enz. enz.

D'r Sjir it kouw poetes, ich han zelf gesjlacht
Hoolstoe dan e verke? Weë hauw dát gedacht!
D'r Kuuëbes mit et sjtruufke hat 'ne voele maag
Deë vroot zich juus e duufke van d'r ege sjlaag
Aling d'r lange Joep Vliex ocherm, die mager bats
Keujt op enne dieke nieks mit enne lange sjtats!

refrein: Vas werk - hoëg loën - enz. enz.