Carnaval mit Bombakkes

Tekst: 
C.C. Vörhin ân de Grens
Muziek: 
C.C. Vörhin ân de Grens
Artiest: 
C.C. Vörhin ân de Grens
Album: 
Plaats: 
Gennep
Jaartal: 
2007

Refrein:
Mit carnaval, mit carnaval, dan zien wïj bïj mekaor
Wïj viere dan ’t feest van alle feeste, zeker waor
Mit carnaval, mit carnaval, dan zien wïj bïj mekaor
’T is mit ’t Bombakkes, ja zo gèt ’t ieder jaor

Is carnaval gekomme, dan stôn ze vör ons klaor
Zïj zien d’r alle da.ge, zo is ’t ieder jaor
’T gèt d’r dan wèr krölle, ze roe.pe dan moel, moel
Die daag mit ’t Bombakkes, en mit de hele boel

’T is wèr vastelaovend, ja zïj zien d’r wèr bïj
Zïj zien d’r vör ons alle, en iedereen is blïj
As zïj d’r nów nie wa.re, dan was ’t zo vörbïj
Gelukkig is da nie zo, d’rum zien wïj toch zo blïj

Gïj kunt nów rustig komme, Bombakkes is wèr hier
Bïj al die mojje feeste, zïj brènge veul vertier
Zïj zien d’r alle da.ge, ge ziet ze ó.veral
Ien al die mojje kroege, en ok op ieder bal