DA ZIEJE ICH MIEN HEËLE

Tekst: 
Els Gieben-Reubsaet
Muziek: 
Els Gieben-Reubsaet
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1999

Refrein:
Da zieje ich mien Heële, der optocht en ut bal.
De zaate hermeniekes, joa, die husjte ueveral.
De kloone, die danse dan op de moeziek.
De Winkbuule zinge vuer eege publike.
De kloone, die danse dan op de moeziek.
De Winkbuule zinge vuer eege publike.

Ich num mich gieker joar, der ouwe prul wer oet der kas.
Doa is ooch inne hooet bey en inne sjwatte sjlippe jas.
Dee doee ich mich da a en wen ich doa a rooek,
dan dink ich a die joare va sjpasz, plezeer wer truk.

Wat ligt doa in dee hook ? Dat is ing ouwe pruuk.
Die houw ich toen gelleend, die mosz alang truk.
Doa neeeve noch ing naas, mit inne kloonekop.
Dee houw ich al die joare mit vasteloavend op.

Dan ligt doa nog ing foto, ich woar a joar of tiehn.
Doa bin ich tanzmariechen. dat wool ich zoe geer ziehn.
Ich danste en danste en houw de kneup dan aaf.
Heële, mien Heële, ich zaag dich noe: Alaaf !