Daagsjiech

Tekst: 
J. Hendriks
Muziek: 
B. Erkens / H. Steyvers
Artiest: 
Carboon
Album: 
Witste nog, koempel... - Killroy 16919

Nóg sjliëpt de sjtad, heur sjtroate zint nog duuster
Mar de auw kolonie begint te leëve
Doa liet enne haan zich huure
Ing wekkersjel die klinkt
et geet noe gebuure

Naat, gries en vaal komt d'r mörge in de sjtad
Langs de sjting van de hoezer
kruupt langzaam d'r niëvel
van huuske noa huuske - van giëvel noa giëvel

De nach sjturft langzaam, mar d'r daag, deë neuje daag
deë is nog neet gebore
De iësjte doeve fladdere op d'r sjlaag
en wachte op et grieze ochtendglore

Doa floept e leech, ing kuuëkeduur geet oape
Op et höfke sjupt 'n vrouw ing kit mit eierkoale
En geet vrissje witte bej de honder hoale
E peëd mit milkskaar, vol rammelende teute
sjörgt langzaam op weeg nao de fabriek
koalezjwaam drieft vuurbej, vermengd mit kaffiëruuëk
- me sjnoeft och al sjpek en ei

De nach sjturft langzaam, mar d'r daag, deë neuje daag
deë is nog neet gebore
De iësjte luuj, die komme oet ge bed
Mit dieke oge en mit sjtroevelshoare

D'r iësjte sjtap klatsjt hol durch de sjtroate
Mar get later komme ze van alle kante
Duustere gesjtalte, wie sjimme in de nach
Oet de hoezer woë die iësjte leechsjkes brannte

D'r lampepoal, doa komme ze neuj bejenee
Mórje Sjef, hoj Wiel, dag Hein
Op et sjtuupke vuur e hoes zitte ze op de huuke
En zjwiege, sjtillekes wie 'n moes

De nach sjturft langzaam, maar d'r daag, deë neuje daag
deë is nog neet gebore
De iësjte koelluuj, och ze dreume nog
En woolle dat ze igge bed nog woare

Mit pupsje oge in bleke, hoal gezichte, gries en vaal wie d'r mörge
De patsj sjeef op d'r kop
'ne Sjtoemel in d'r monk
en 't broed in 'n auw gezet gesjtopt

D'r bleek is vol, d'r blauwe pungel ronk
de koelbus mot noe komme
mit 'n knieze moei
zitte doa os koelluuj - wer veëdig vuur de koel

De nach sjturft langzaam, mar d'r daag, deë neuje daag
d'r neuje daag, deë is nog neet gebore
Mar de iësjte koelluuj zient et - kiek mar doa
Begint d'r mörgehiëmel al te kloare

Kód, graam en kaal
bliëst de koeltuut heure sjrei in d'r vale naksje mörge
Gans langzaam sjtond ze op - nog zjwaak iggen kneje en zjwoar in d'r kop
Doa komt de bus - ze kroepe neëvenee - doa is 't werm wie heem in bed
Ze sjloape op de banke - zoë viert ze voet, de bus, die hoddelsbus mit kranke

refrein:
De nach sjturft langzaam, mar d'r daag, doe neuje daag
weëd in d'r sjach gebore
Mar vuur d'r koelmaan geet d'r neuje daag
in et duuster van de nach verloare......