Da's dòm

Tekst: 
Jos Otermans
Muziek: 
mel. 'Dam dam' (Jannes)
Artiest: 
De Gröb-Uule
Plaats: 
Schinnen

Doe wits neet wat leefde is
Da's dòm, da's dòm
Ich höb mich in dich vergis
Da's dòm, da's dòm
Doe kieks altiéd noa teevee
Da's dòm, da's dòm
Edere daag GTST
Da's dòm, da's dòm

Alles wat ich hej, dat koos ze höbbe
Doe höbs 't nej van mich gehad
Ich houw veur dich ein huuske in de Gröbbe
Mer doe gings lever noa de sjtad
Doe vòngs 't niks òm in ein dörp te leave
Dat woar dich allemoal te min
Ich houw dich altiéd alles wille geave
Mer 't woar nooit noa diene zin
Eisj wouw's ze dit en dan weer dat
Dan woar 't sjit en dan weer sjat
Joa doe maaks mich, hartsjtikke gek
Ich goan weer truuk noa Nagelbek

Ich leet alles achter mich
Da's dòm, da's dòm
Dat deeg ich toch allein veur dich
Da's dòm, da's dòm
Alles leet ich in de sjteek
Da's dòm, da's dòm
Omdat ich in dien auge keek
Da's dòm, da's dòm