Dat is de sajs

Tekst: 
Anny Haaken-v. Loo
Muziek: 
Jean Feij
Album: 
Diverse artiesten - 'Mestreech is te gek' - Music House Records - SMV020
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Vaan die unnne unne unne
Heet us Triene sajs gemaak
En die unne unne unne
Höbbe kostelik gesmaak
En noe zeet deen erreme maan
Iech höb al drei daog las devaan
Vaan die unnne unne unne
Lik iech noe op eine knap
Dat heet miech die unne sajs gelap

Triene leep te prakkezere
Jeh wat kook iech vandaog
Broun boene höbbe veer zoe gere
Meh dat lik zwoer op de maog
In ins dao zaog zie unne
En die waore goojekoup
Ze koch toen veur e wöllemke
En ze kraog einen hielen houp