Dat wöadsje wen

Tekst: 
Hans Golembiewski
Muziek: 
Hans Golembiewski
Artiest: 
De Jraater Sjtroassezengere
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
Plaats: 
Kerkrade

Wen dat wöadsje wen nit woar, dan woar alles haof zoeë sjwoar.
Den vier wure onjeveer allemoal mieljoneer.
Va ze Ieëve nit mieë krank, hóngeddoezend óp de bank.
En vier woeëte hónged joar wen dat wöadsje wen nit woar.

Dat wöadsje weëd döks jesjrève, doa sjteet me döks va versjteld.
En ummer weëd uvverdrève wen inne diech jet vertseld.
Vier zinge üch noen e lid woa dat wöadsje 'wen' i zit.

Wat weëde vier döks bedroage of weët ós jet wies jemaad.
Weë 'wen' zeët hat al jeloage bij alles wat weëd jezaad.
Vier zinge üch noen e lid woa dat wöadsje 'wen' i zit.