Deë faine karneval

Tekst: 
Ad Papousek
Muziek: 
Fred Derix en Ad Papousek
Artiest: 
Sjpaskloeb Durchee
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio's Landgraaf
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Refreng:
't Is vasteloavend in dieng sjtad, sjun lidsjer in die eje plat.
't Is de sjunste joarestsiet, went Limburg werm d'r kriebbel kriet.
D'r sjelleboom sjleet in de moas, doezende klone óppen sjtroas.
De zon die sjiengt en laacht diech aa, dat deed deë faine karneval.
De zon die sjiengt en laacht diech aa, dat deed deë faine karneval.

De plaatsj woa me jeboare is, hat jet appaats.
Dat maat nuus oes en is óch jans jeweun.
Mar karnaval tse viere mit de janse welt,
dat wuur zoeë sjun, joa, dat is wat iech weul.
Kóm loester jód, verberg diech nit,
en zing noen mit ós mit.

Woeëns-te i Kirchroa, Heële, Venlo of Maastrich,
't is um 't eëve en óch jans ejaal.
Is Zumpelveld dieng hemetsjtad of flaich Jeleën,
jans Limburg sjteet i vlam mit karneval.
Kóm loester jód, verberg diech nit,
en zing noen mit ós mit.