In de Büt

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jans Jroees Jewietter' - Marlstone recordings bv CDL9432
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
In de büt, in de büt, in de badebüt,
joa doa hant vier ummer lol.
In de büt, in de büt, in de badebüt,
joa doa is ós nuus tse dol.
Vier kanne jet verdrage, vier zunt nit wassersjui,
en van al dat laache weëde vier nit mui.
In de büt, in de büt, in de badebüt
joa doa hant vier ummer lol.

In de kuche sjtong de büt, en d'r vrieddieg woar d'r daag.
D'r inne noa d'r angere jong de janse kingersjaar.
In 'tzelfde wasser woeëte vier jód ring,
van kop bis vós en alles tusjedrin.

Noen sjteet ing jroeëse büt, bauw uvveral óp de buun.
Inne reedner kunt ós wèsje, dat is toch jans jeweun.
Heë weesjt ós jód de oere, jieëft óngerwassersjtich,
mar ummer mit inne laach óp 't jezich.