De Keëtsjer brenne en d'r mond sjienkt

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

De keëtsjer brenne en d'r mond sjienkt
Wen iech dieng ooge zieë
Zien iech de vlempjer langzaam danse
Wat wil ee miensj nog mieë
Iech los ee keëtsje vuur diech brenne
Wen 't sjtrak duuster weëd
En och de sjteere an d'r himmel
Jeëve lit vuur diech op eëd

Iech dink an al die joare, al die naate, tsesame mit diech
Dorf iech ze werm beleëve, iech zou d'r jet vuur jeëve,
Wuurst doe werm hei mit miech

De keëtsjer brenne en d'r mond sjienkt
Wen iech dieng ooge kiek
Iech zien de vlempjer in dieng ooge
En dat ving iech noe zoeë sjiek
Dus los de tsiet mer zienne jank joa
D'r is mer ee dink dat tselt
En al die joare die nog komme
Wits doe dat inne va diech helt

Iech dink an al die joare, al die naate, tsesame mit diech
Dorf iech ze werm beleëve, iech zou d'r jet vuur jeëve,
Wuurst doe werm hei mit miech

De keëtsjer brenne en d'r mond sjienkt
't jeluk is a mieng zie
iech zien de vlempjer langzaam danse
wat wil ee miensj nog mieë
iech los ee keëtsje vuur diech brenne
wen 't sjtrak duuster weëd
en och de sjteere an d'r himmel
jeëve lit uur diech op eëd