De Narretsiet

Tekst: 
John & Magda Quadflieg
Muziek: 
John & Magda Quadflieg
Artiest: 
Rabadatsj & Sir Duke
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1993

Refrein:
De narretsiet, de narretstiet, dat is de sjunste tsiet van 't joar.
Noen weëd jedansd, hei weëd jesjansd, zoeë leëft d'r nar va Kirchroa.
De narretsiet, de narretstiet, joe, dat is de sjunste tsiet van 't joar.
Noen weëd jedansd en hei weëd jesjansd, zoeë leëft d'r nar va Kirchroa.

Vier zunt als Nar jeboare, dat zitst ós in 't blód.
Hei jeet jing sjpas verloare, zoeë veule vier ós jód.
Vier narre wille sjpringe, en ummer loestig zië,
mit üch e lidsje zinge, doavuur is 't noeëts tse sjpieë.

Als Nar sjrund vier hei boave, kieke op uuch eraaf.
't Is ja vasteloavend en roft mit os alaaf.
In dizze Narretempel is sjtiemoeng en krawaal,
en links en reëets jerempel, dat mos mit Karnaval.

D'r Nar zol ummer laache, doavuur is heë doch doa.
Ja, dat die balke kraache bei os i Kirchroa.
En al die Narre-jekke die sjpringe oes d'r band.
Ze blieve hei noen plekke, hei in os Roderland.