De Plaat

Tekst: 
Ummer d´r Neaver
Muziek: 
Ummer d´r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Made in Limburg' - Marlstone Recordings bv CDL9225
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Refreng:
Op d´r kop, op d´r kop, zunt jing hoare mieë d´rop.
Jinne gel en jinne lak, van de naas bis in d´r nak,
is ´t inne kale kop.

Me weëd auwer jiddes joar, ja, dat merkt me an ´t hoar.
En doa hulpt da óch jee kemme, kaal zieë ken me doch nit remme.
En óch al deë zoëre reën, helst doe jans besjtimt nit tjeën.
D´rum, al biste dan och kaal, dat is doch jans ejaal.

En noe d´r janse zaal ...

Is d´r Kojak jinne janse, mit d´r knikker kent heë sjanse.
Al hast doe ing coupe ravaasj, joa, dat is doch jing blamaasj.
Inne kop mit winnieg hoar is doch wirklieg jee besjwoar.
Den ing plaat is zier sjarmant en vuur vrauwluu interessant.

en noe jans Nederland ...