De sjpaskapel

Tekst: 
A.Papousek
Muziek: 
K.Stevens, P.Stevens & A.Papousek
Artiest: 
Sjpaskloeb Durchee
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
Huur doa, doa sjpilt ing sjpaskapel.
Mit de tröate i-jen hank, trekke zie durch sjtad en lank.
Huur doa, doa sjpilt ing sjpaskapel.
Alleng 't hure al bezörjt os hondervel.

I Kirchroa sjpilt ing sjpaskapel, dat wit doch jiddes kink.
Al kunst-te oes 't Mucherveld of woeënst-te oppen Vink.

De sjpaskapel mit vasteloavend richtieg viere deet.
Ze tröate, sjpringe, maache sjpas, bis dat d'r kloon oes jeet.

Zieë vräue ziech wie jiddes joar werm op die jekke-tsiet.
Dön wille vuur die drei döl daag och jans besjtimd nit kwiet.