De sjtomste boere

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Mistery
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refrein:
De sjtomste boere hant de dikste eëpel,
de langste moere, de sjunste sjlaat.
En die hant köp wie ing vót mit oere
en hant ziech 't netste meëdje aajelaad.
En doarum róffe vier in koer:
joa, iech bin inne sjtomme boer.
En doarum róffe vier in koer:
joa, iech, nè iech, bin inne sjtomme boer.

En vier sjpille in d'r lotto,
óp 't Dütsj en óch nog hei.
Vuur de sjpas, zoeë heesjt 't motto
evvel winne jeer d'rbij.
Mar 't jeluk lieët ziech nit tswinge,
doarum los ós nog ins zinge.

En vier liere en vier helle,
den vier kómme jeer vuuroes.
't Jieët zoeëvöal wat vier noch wille,
inne waan en óch ee hoes.
Mar 't jeluk lieët ziech nit tswinge,
doarum los ós nog ins zinge.

En da mit de vasteloavend,
kunt d'r kloneman eroes.
En v'r tseje jiddere oavend,
dat vier jek zunt in de kloes.
Mar 't jek zieë lieët zich doch nit tswinge,
doarum los ós nog ins zinge.