De sjutterei is aagesjoate

Tekst: 
H. Eussen
Muziek: 
H. Eussen
Artiest: 
De Ingelkes
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2006

Refrein:
De sjutterei is aagesjoate
Vier sjeete huuj d'r Voeëgel aaf
Noe kin v'r ginne pas mieë hoate
Went geëf 's ach is drei kier ALAAF
De sjutterei is aagesjoate
Vier sjeete huuj d'r Voeëgel aaf
Noe kin v'r ginne pas mieë hoate
Went geëf 's ach'geef acht!
Went geëf 's ach'geef acht!
Went geëf 's ach is drei kier ALAAF

Vier woole geer ins mitdoeë bei 't OLS
Dat weltbekank gemuutlich Limburgs sjuttefes
Sjtong osze Kuëb onger de buks
En sjoat ing kier of get te döks
Durch al die 'bölkes' woar heë neet mieë bei de les
Défilere en marsjere dat woar osze zin
Dus vier trapde 'um de löaker- kreftig op d'r pin
Sjtapt mich d'r keizer op 't kleed
Dat gans bis boave oapereet
Vanaaf deë tied zeuk vier ing nietsje kueningin!

Mit vasteloavend hoal vier alles oet de kas
Os sjuttepeksjke deed da deens es sjlippejas
Prins Kuëb d'r Ieësjte geet vuurop
Ing patsch mit vere op d'r kop
En bei 't kamersjete zinge vier vol sjpas: