De Sjweiermam

Tekst: 
Janssen & Meijers
Muziek: 
Janssen & Meijers
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De ing zie, de anger zie' - Weerwaas
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1986

Bei os in d'r sjtal zitst inne kannibaal.
Noe krien mer jinne floep, dat is doch jans ejaal.
Hee woar doe plötsliech doa, iech koëet hem nit versjtoa.
Hee woar van inne rare sjtam en oos alling mer sjweiermam.

Refreng:
Sjweiermam jebakke, sjweiermam die sjmaat.
Sjweiermam is lekker in de eëpelsjlaat.
Sjweiermam mit friette, sjweiermam van 't sjpit.
Hat inne nog ing sjweiermam ? ... Da bring ze doch ins mit.

Mieng sjweiermam woent bei os in de boed.
Die woar opins werm doa, en jong doe noëts miëe voet.
D'r kannibaal zaat teëje heur: 'Al zut uur noch zoe dik,
uur sjmaat noch ummer besser, wie sjweiermam oes blik.'