De Trom

Tekst: 
Henk Vannuys
Muziek: 
Die Vannuys
Artiest: 
Jód Jek en Nuusjèle & Noekele
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

Refreng:
I Kirchroa, dat kent uur jidderinne vroage,
weëde de kinger mit ing trom um jeboare,
va klings aaf aa, mit sjtiemmoeng durch 't leëve.

Als klinge jong, vong iech 't fain
vuuróp tse lofe bij d'r sjutseverain.
Iech houwet de trom ummer in de moas
en vier trókke dan mit moezziek durch de sjtroas.

Mit vasteloavend koam iech 'm teëje,
mienne partner vuur de res van 't leëve.
't Woar nit dik en 't woar nit dun,
't hauw Ing dikke trom, dat vong iech sjun.

Wen miech óp eëd de keëts oesjeet,
zag dan d'r Petrus mar vas besjeed.
Mieng trom jeet mit, dat sjteet al vas,
bin zicher doa boave krient vier sjpas.