De zon die sjiengt, 't is karneval

Artiest: 
Ummer d'r Naever
Plaats: 
Kerkrade

nog mer e paar wèche, da is 't werm zoewied
d'r sjlajer is jesjrève, dis joar óch ins óp tsiet
d'r kloon deë hingt al veëdieg, 't is bauw karneval
't is alling de vroag wat 't weer ós bringe zal

iech dreum nit va ing karneval in 't wies
jeluklieg zaate ze óp d'r tillevies

Refrein:
De zon, die schiengt, 't is carnaval.
Alling de klumpsjer valle mit bakke oes d'r himmel.
De zon, die schiengt, 't is carnaval.
Los d'r jas mer heem, joa, los 't zieë.
Joa, 't weer dat is nog sjunner wie i Sjpanje,
um mer jans tse sjwieje van d'r après-ski.
De zon, die schiengt, 't is carnaval.
Wat wil e miensj nog mieë?

winge vier werm voet, zoeë wie de vurrieje kier
of roetsje vier d'r optsóg óp 't ies
likt d'r sjnei tse hoeëg en kómme vier nit wieër
sjteet Limburg werm ins óp de rampelies

of krient vier dis joar ee sjun kado
dat zate ze jister óp d'r radio

mer ja, wat maat 't oes
wat d'r weerman meldt
vier trekke d'r óp oes
al hant ze sjnei jemeld
dat is toch haof zoeë sjlim
zoeë lang me nit van de tieëk aaf vilt