Diech behuurs beij miech

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
Sting (Every Breath You Take)
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
Tendum - Marlstone 0909103 CD
Plaats: 
Maastricht

Ieck kös diech al 'n week, en es iech nao diech keek,
dat maakde miech vaan streek, 't gaof miech 'nne steek.
Diech behuurs beij miech.

Sinds iech heum daor zaog, lik heer op m'nne maog.
Iech höb miech deks beklaog, 'ch kin 'm noe zeve daog.
Heer behuurt beij miech.

Iech zeen noe in, 't heet toch geine zin.
Mien hart dat brik, wat höbs diech miech geflik.

De maaks miech zoe vaan streek, iech waor nog unne leek.
Iech kin diech noe 'n week, 't gief miech 'nne steek.
Diech behuurs beij miech.

Diech bis weg en iech bin noe gans allein.
'ch weet geine raod en 't deit miech toch zoe'n pein,
In elk geziech zeuk iech nao dat vaan diech.
Wat moot iech doon, verlangs diech gaarneet naor miech ?
Iech bleif mer hop, hope, estebleef.