D'n agent

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
J.G.M.Coenen
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
'Gere Gedoon' - Marlstone CDL 9425
Plaats: 
Maastricht

Stop, stop, stop, zag d'n agent,
kóm mer gaw op mèt die sent.
Want geer höb miech get gemaak,
daor achter waor 't bijjnao raak.
Stop, stop, stop, zag d'n agent,
kóm mer gaw op mèt dien sent.
Geer zit gans fout dat wèt geer wel.
En treuzel mer neet zoe,
anders gaot geer in de cel.

Lèts reej iech op mien fietske door Mestreech.
Iech wis 't neet, mer iech had gaar gein leech.
Opins zag 'n sjoen meidske stop.
Iech meinde iech had sjans,
meh ze had 'n patsj op häöre kop.

Iech rijj dèks mèt d'n oto door Remung.
Daor höb iech bijj de peliesie hiel väöl vrung.
Wat dat betref höb iech miech toch vergis,
want gisteraovend nao e glaas of tien,
toen ging 't mis.

En zeet geer ouch nog astrant,
daan höb geer pech,
want daan sleet iech de deur,
en goej iech de sleutel weg.