Doa jeet inne junk óp ing fiets

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

doa jeet inne junk óp ing fiets
en die fiets die liecht óp die va miech
compleet mit sjtender
zivve versjnellinge en ing bel
vure, hinge vere, ee zadel mit gel

doa jeet inne junk, wat ing wiets
en die fiets, iech zien 't noe, die is va miech
hei doe Fremder!
gib mir mein Fahrrad zurück...

wits te, klauwe is vies
iech róf noe inne polies
want die fiets is va miech
noe sjnoef diech ins die

doa jeet inne junk oane fiets
den die fiets han iech werm tseruk, compleet mit sjtender
en deë junk zits in de bus
vas-jebónge an erm en vus

doa jeet inne junk wat ing wiets
iech pak d'r sjlussel oes de büesj...ja, ne, sjaad
hei doe Fremder!
gib mir mieng büesj zurück...