Doeësj

Tekst: 
Jo Collet
Muziek: 
Jos Jongen
Artiest: 
Spjas Oane Stjress
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2007

Doeësj doeësj doeësj doeësj doeësj

Refrein:
(Joa) vier hant doeësj doeësj doeësj
En nog ins doeësj doeësj doeësj
Drinke dan ós jleësje beer
Ee tswai drei of veer
Mit ozze doeësj junt vier nog ins op joesj
Weë hat noch jeld
Da weëd noch ee besjteld
2e keer:
( Den ) vier hant doeësj …………

Vier wisse nit wat ’t is
Vier wisse nit wat ’t is
Vier drinke jeer ee jleësje beer
Al zint ’t mieë wie veer
Voet mit d’r dokter en zieng milletsien
Jef os mar beer of ee lekker jleësje wien
Vier hant werm zin, sjud nog ins in
Vier wisse waal woa in, den …….

Joa ’t jeed os zoeë jod
Joa ’t jeed os zoeë jod
Vier danse bis ‘n oer of veer
dat dunt vier toch zoeë jeer
En zint de lampen allang oes op d’r maat
Da junt vier wieër mit os drekkieje himmelvaat
Vings doe dat sjtom, fiellaich tse dom
Vier vinge dat nit krom, den……