Doe bis lekker

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
2000 Volt
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2003

Refrein:
Doe bis lekker, richtieg lekker
Kóm doch ins hei, en dui miech jód
Lekker lank en nit zoeë kót

Doe bis lekker, richtieg lekker
Iech han mit diech de jrüetste sjpas
Kóm doch hei, pak miech ins vas

Doe bis lekker, richtieg lekker
Kóm doch ins hei, en dui miech jód
Lekker lank en nit zoeë kót

Doe bis lekker, richtieg lekker
Iech hoal hü alles oes de kas
Kóm doch hei, pak miech ins vas

D'r inne deë verliebt ziech
Joa, ine roeëzeblad
D'r angere hat vöäl lever
Ing lekker kouwflat
Zoeë jeet 't in de liebe
Òp ins hat me ziech jeer
Doe bis zoe\é sjun mie liebsje
Doe bis mie lekker deer
Of vrug of sjpieë, ins kries doe 't jezaad

Me wees 't Herrejödsje
Deë hat ós nui jemaad
Wie Heë ós hat jebakke
Hat Heë besjtemd jelaachd
Vier zunt näu jet versjillend
Dik, dun of kling of jroeës
Oes al die fain lüdsjer
Doa sjprings doe richtig droes
Of vrug of sjpieë, jns kries doe 't jezaad