D'r Aintseljenger

Tekst: 
C. Jacobs
Muziek: 
J. Mertens
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1991

Refrein:
Iech jon als aintseljenger.
Drei daag sjpring iech durch Kirchroa, laach miech dan kapot.
En iech als aintseljenger,
han sjpas vuur tsing mit e sjun hudsje op d'r kop.
Lieën d'r sjlip van enne jroeësse heer.
Pak miech e beersje, joa, dat han iech doch ezoeë jeer.
Dut mit als aintseljenger,
tsezame sjpas, me leëft da langer.

Drei daag jon iech werm lekker sjpringe, va 'smörjens vrug don iech da zinge.
Mit e brilsje oane jlaas, iech zets 't op mieng jroeëse naas.
Zoeë don iech sjpringe joa óp en neer, en zing mit üch dan ummer jeer :

Mit e trömsje óp mie büchsje, op 't hudsje e sjun sjtrüchsje.
Lekker houwe óp die kis, umdat 't vasteloavend is.
Vier trekke ronk bis óp d'r Maat, d'r janse daag bis in de naat.