D'r Hammer

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refrein:
Vier maache alles, alles mit d'r hammer
en houwe feste oave dróp,
vier maache alles, alles mit d'r hammer
en sjlunt 't neëlsje óp d'r kop,
wilt 't hei of doa nit joa
zunt vier mit d'r hammer doa
wilt 't hei of doa nit joa
zunt vier mit d'r hammer doa

D'r hammer is e sjtuk jetsüg
dat nit tse misse is,
dem hat me ummer bij de hank
en broecht me jans jewis,
van kling aaf, kroge vier dat al jelierd
inne jouwe sjlaag, en ales leuft jesjmierd

Is heem jet aan d'r wèsj-masjieng
of an d'r televies,
dan valle al ins sjwatse wöad
en hant vier ummer knies
Iech hoal miech dan d'r hammer oes d'r sjtal
inne jouwe sjlaag, en d'r kloemel deet 't waal