D'r Hofnar

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
SjunJek!
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2006

Weë streuft doa durch os narrelank,
uur hat ‘t al jehoeët,
mit d’r sjpeijel in de linkerhank,
en ee vingersje in de looët.
Oes jiddere ek en onverwaads
springt heë dan krüts en kweer,
Op alle tsiete en óch ’t naats,
beliert heë os zoee jeer.
En meld e zich dan ins ing kier nit mieë,
da vroage vuur os aaf woa zouw deë zieë?
Heë is loeter op jank, mit d’r ssjpeijel in de hank!!

Refrein:
Woa is d’r Hofnar woa is deë harlekien?
Deë os mit vasteloavend richtieg in d’r speijel kiekke lieët?
Woa is d’r hofnar, woa is deë sjlouwe kneët,
deë os ins ónjehoebbeld jód en sjerp de woarheet zeët?
Lalalalalalalalala,

Inne hofnar mos ee köpsje han,
vol jees en intelljiens,
zoeëdat hee de woarheet zage kan
aan sjtand en prominens.
D’r karnaval is vroeë doamit,
en vingt dat jaars nit sleet.
Den inne hofnar, deë verdeet zich nit,
d’r sjpeijel deë hat reët.
En zunt vier dem da werm ins ing kier kwiet,
deë kunt waal tseruk went heë d’r kriebel kriet.
Heë is loeter op jank, mit d’r ssjpeijel in de hank!!