D'r Intersity

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Nit jod? Jeld tseruk!' - Marlstone Recordings bv CDL9524
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

't Woar midde in d'r winkter, 't vruuzet dat 't kraacht.
Iech hauw 't kenne wisse, mienne auto sjprong nit aa.
Iech moeët doe mit de bus joa, die woar e bisje sjpieë.
En durch die kling versjpätung, krog iech d'r tsog nit mieë.

Refrein:
Och, doa jeet d'r intersitty,
nee, dem hoal iech hü nit mieë.
Och, doa jeet d'r intersitty,
hinge in d'r duuster, kan iech hem jraad nog zieë.

Ing dikke sjtond sjpieëder, kroog iech d'r nieëkste tsóg.
Oesjerechnet deë hauw sjturoeng, en jong nit hel jenoóg.
Iech verpasst miene aasjloes, d'r letste van d'r daach,
Noe zits iech hei i Zitterd, mit ee sjtuk i mienne kraag.