D'r Kamieël (Mieng tswai bulte)

Tekst: 
A. Moonen, R. Habets & J. Dorscheidt
Muziek: 
J. Dorscheidt
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1988

Refreng:
Weë hat miene bult jezieë, iech bin enne knoebel kwiet.
Iech hauw ze ummer richtieg lieë, d'r Frens en ooch d'r Piet.
Va nerreve wees iech noe nit mieë, woa me enne nuie kriet.
Jah, weë hat miene bult jezieë, iech bin enne knoebel kwiet.

D'r Frens en d'r Piet, dat woare mieng tswai bulte,
die hauwe zelde sjtriet, et woare jah ooch bulte.
Bis dat op ens d'r Piet miech zaat, heë woar et kotse mui,
noe han iech noch mar ee zoeë dink, en dat is doch wal kui ...

Iech hauw ee kling transportbedrief, doa in de Zahara,
mar oane miene jauwe Piet, jong dat miech noa de Haa-ja.
Iech durf nit mieë de wuste in, of miech tse losse zieë,
den wen iech zaan : ' Iech bin enne kamieël ', jeleuft miech jenne mieë ...