D'r Klonedans

Tekst: 
A. Monsewije, S. Eymahl & H. Wijnholds
Muziek: 
A. Monsewije, S. Eymahl & H. Wijnholds
Artiest: 
De Paletti Confetti's
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

Refreng:
Dat is d'r klonedans, d'r hatspaaf hat jing kans.
Vier drieëne Ing moal rónk, en sjtampe óp d'r jrónk.
De erm junt óp d'r hód, vier wiebbele mit de vót.
De erm junt werm eraaf, Kirchroa alaaf.

Ós Kirchroa is nit jezónk, 't jeet tsevöal durch ózze mónk.
Vier èse friet en drinke beer, óch tsiejarette hant vier vöal tse jeer.
Mar noen hant vier ós jet bedaad, inne nuie dans hant vier jemaad.
Deë maat diech fit, ofs doe wils of nit, dus doch noen alle kreftieg mit ós mit.

Iech woar vuurhins inne sjtieve plank, óch woar iech waal ins dökser krank.
Iech nit alling, óch al mieng vrung hauwe jing kondiets en ummer sjleëte zin.
Mar noen hant vier ós jet bedaad, inne nuie dans hant vier jemaad.
Deë maat diech fit, ofs doe wils of nit, dus doch noen alle kreftieg mit ós mit.

Mar noen hant vier ós jet bedaad, inne nuie dans hant vier jemaad.
Deë maat diech fit, ofs doe wils of nit, dus doch noen alle kreftieg mit ós mit.
Ja vier sjtunt noen vuur üch paraat, jinne van ós hauw dat jedaad.
Vier woare voel en ummer mui, noen veule vier ós jód en jans wie nul.