D'r kriebel, krabbel, kriebel

Tekst: 
Theo Arets
Muziek: 
Fred Piepers
Artiest: 
Kelly God en de Dujdriekese
Album: 
'De leedjes 1993' - de Winkbülle CD0193
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1993

Refring:
Mit Karneval hant vier d'r kriebel, krabbel, kriebel.
Mit zoeë'n krieb, krab, kriebel,
da gont vier richtig viere, als echte Batteviere, da kriet me nujje mood.
Want d'r kriebel, krabbel, kriebel, deë deet os toch zoeë good.

Me hat waal ins durg ut joar, ing kriebel heij, ing kriebel doa.
Da wilt me ins goa sjtappe, e lekker pilske pakke.
Mar inne kieër i ut joar, went Karneval is wer doa,
da is ut pries, da is ut pries, da zinge vier dizze wiees.

't Vilt waal ins gaar neet mit, vuer dig e mig va Sjpassemig.
Da bis toch ginne bange, gank ins de kloon oethange.
Mar inne kieër i ut joar, went Karneval is wer doa,
da is ut pries, da is ut pries, da zinge vier dizze wiees.